Algemene voorwaarden

 

Speltherapie Petra van den Munckhof is aangesloten bij de NVVS Nederlandse Vereniging voor Speltherapeuten, ondergebracht bij de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen). Dit betekent dat zij handelt conform de beroepscode zoals opgesteld door de FVB. Er is een inspanningsverplichting, ouders kunnen erop vertrouwen dat de speltherapeut haar uiterste best doet om het kind te helpen bij het weer op gang brengen van de emotionele en sociale ontwikkeling.

Verder heeft Speltherapie Petra van den Munckhof licentie bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) waarmee zij onderhevig is aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

 

Beide ouders geven middels een handtekening schriftelijk toestemming voor het starten van de therapie.

Ouders/verzorgers kunnen altijd tussendoor vragen stellen. Het kan ook zijn dat er voor het kind een belangrijke/ingrijpende gebeurtenis tussentijds plaatsvindt, die van belang is voor de therapie. Een kort telefoontje of een mailtje is dan erg prettig.

Bij elk nieuw behandeltraject wordt er na drie tot vijf observatiesessies een behandelplan opgesteld waarin afspraken worden opgesteld. Dit behandelplan wordt door ouders en de speltherapeut ondertekend. Na start met het behandelplan zal er na iedere vijf sessies een oudergesprek plaatsvinden.

 

Wanneer de speltherapeut van mening is dat het kind of zijn of haar omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeert (bijvoorbeeld fysieke of emotionele bedreiging), heeft zij de plicht dit te bespreken met zowel de cliënt als de ouders. Daarnaast heeft de speltherapeute de wettelijke plicht heeft dit te melden aan betreffende instanties (Meldcode Kindermishandeling).

 

Betalingsvoorwaarden

Facturen worden, indien mogelijk, via de mail verstuurd (naar het door u opgegeven mailadres)aan het einde van de maand.

Betalingstermijn voor facturen is binnen 14 dagen na factuurdatum onder vermelding van factuurnummer te voldoen op rekening nummer: NL 47 KNAB 0255 2597 00 t.n.v. Speltherapie Petra van den Munckhof, onder vermelding van uw factuurnummer.  

Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de speltherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt. 

Indien de verschuldigde bedragen niet tijdig zijn betaald kan de speltherapeut bovendien de therapie (tijdelijk) staken zonder dat zij daar op enige wijze schadeplichtig kan worden gesteld.

 

Privacy

Zie Privacy

 

Aansprakelijkheid

De speltherapeut aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld van de speltherapeut.


Klachtenregeling

Zie Klachtenregeling 

Bij verhindering

Afspraken dienen 24 uur (tijdens werkdagen) van tevoren afgezegd te worden: dit is kosteloos. Indien dit niet gebeurt wordt het consult in rekening gebracht. ziekte of afwezigheid van de speltherapeut wordt de behandeling naar een andere datum en tijd verplaatst.

 

Bij tussentijdse beëindiging

Wanneer de ouder of verzorger de behandeling tussentijds wil beëindigen, vindt er tenminste nog 1 laatste sessie plaats zodat de therapeut en het kind, en de therapeut en de ouder, gelegenheid hebben om het contact op een goede manier af te ronden.

 

Na afronding therapie

De therapeut is wettelijk verplicht tot dossiervoering (WGBO) - (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Dossiervoering is ook nodig om de voortgang van het proces te kunnen bewaken.

Het dossier is en blijft eigendom van de therapeut. De bewaartijd van een dossier is 20 jaar, gerekend vanaf de datum dat uw kind 18 jaar geworden is. Dat betekent dat twintig jaar nadat uw kind de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft, het dossier wordt vernietigd.