Uw privacy

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de therapeut van uw kind een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige BehandelOvereenkomst). Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Verder staan in het dossier de volgende dingen vermeld: Naam van het kind, ouders en eventuele verzorgers, hun adres en woonplaats en geboortedatum van het kind. Verder nog: BSN-nummer (nodig voor vergoeding via de gemeente), telefoonnummer, e-mailadres, de school die het kind bezoekt, eventuele diagnoses, gezinssamenstelling en plek in het gezin.

 

Soms worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 

Als behandelende therapeut van uw kind, heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, mocht ik langdurig afwezig zijn.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik factuur kan opstellen. Verder krijgt mijn administrateur de facturen onder ogen omdat hij mijn boekhouding doet. Op deze factuur staan vermeld: de naam van uw kind, geboortedatum en de datum dat het therapie gehad heeft. Mijn administrateur heeft ook geheimhoudingsplicht en zal de gegevens van u of uw kind nooit doorspelen naar anderen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar na het laatste contact bewaard (vanaf 1 januari 2020, de bewaartermijn was daarvoor 15 jaar). U kunt in die tijd (schriftelijk) een kopie vragen van het dossier van uw kind.