Privacy

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als therapeut van uw kind, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Bij aanvang van de therapie zullen een aantal zaken genoteerd worden in het dossier van uw kind, zoals: naam van het kind, adres en woonplaats, geboortedatum en telefoonnummer en e-mailadres van de ouders. Verder informatie over de thuissituatie en voor de therapie mogelijk nodige medische zaken.

Als de gemeente de therapie vergoedt, is ook het BSN-nummer van uw kind bij mij bekend.

Al deze gegevens worden gebruikt voor de praktische uitvoering van de therapie: het opnemen van contact met u als ouders, het versturen van brieven en/of verslagen en het declareren van de kosten van de therapie.

 

Soms worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts of de school van uw kind.

 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
  • Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 

Als behandelende therapeut van uw kind, heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Echter, er kunnen omstandigheden zijn waaronder dit beroepsgeheim niet geldt, en dat is bij dreigend gevaar of schade. In dat geval wordt voorrang gegeven aan het recht van de cliënt om te worden beschermd tegen iedere vorm van geweld, misbruik en verwaarlozing.  

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, mocht ik langdurig afwezig zijn.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik factuur kan opstellen. Verder krijgt mijn administrateur de facturen onder ogen omdat hij mijn boekhouding doet. Mijn administrateur heeft ook geheimhoudingsplicht en zal de gegevens van u of uw kind nooit noemen naar anderen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WBGO) wordt vereist, bewaard tot 20 jaar nadat uw kind de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft. In deze wet wordt ook beschreven dat cliënten het recht hebben om te verzoeken de gegevens eerder te vernietigen, tenzij dit niet in het belang van de therapie is.